Obchodné podmienky


 

1. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho – firmy Hygotrend SK, spol. s r. o., Dial'ničná cesta 10C, 903 01 Senec, IČO: 44 501 781, IČ DPH: SK2022769771, zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 56585/B a kupujúcim – zákazníkom tejto firmy. Kupujúci odoslaním objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru, zverejnené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v písomnej zmluve vyslovene stanovené inak. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a v aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou). Predávajúci sa na základe prijatej elektronickej objednávky z internetovej predajne zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa objednávky a v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky z internetovej predajne predávajúceho sa zaväzuje odobrať tovar podľa objednávky (s výnimkou prípadov, priamo spomenutých v týchto obchodných podmienkach).
 
2. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy sú položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Hmotnosť, rozmery a ostatné údaje uvedené na www stránkach, katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách predávajúceho sú informatívnymi údajmi, pokiaľ neboli v písomnej zmluve vyslovene uvedené ako záväzné. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá:
- bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
- vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

3. Objednávanie tovaru, uzatvorenie zmluvy
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Odoslanie objednávky sa považuje za súhlas kupujúceho s uzatvorením kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo na uzatvorenie kúpnej zmluvy v papierovej forme podľa vlastného uváženia. V závislosti na charaktere obchodu je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. Pokiaľ kupujúci odmietne požadovaným spôsobom autorizovať objednávku, považuje sa objednávka za neplatnú. Požadovanie autorizácie je závislé od rozhodnutia predávajúceho.
V prípade, že predávajúci nemôže objednávku akceptovať, oznámi kupujúcemu bez zbytočného odkladu svoje pripomienky k objednávke. V tomto prípade sa jednotlivá kúpna zmluva považuje za uzavretú až momentom, kedy kupujúci vyjadrí súhlas s objednávkou, vrátane pripomienok k nej vznesených zo strany predávajúceho. V prípade, že kupujúci nebude súhlasiť s pripomienkami predávajúceho k objednávke, k uzatvoreniu jednotlivej kúpnej zmluvy nedôjde. To však nevylučuje možnosť zaslania novej objednávky zo strany kupujúceho, prípadne realizáciu čiastočným plnením. Pokiaľ je medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorená dlhodobá písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej nedeliteľnou súčasťou. V prípade rozporu medzi kúpnou zmluvou a objednávkou, platia podmienky v objednávke.
Minimálna hodnota objednávky je 20,00 € bez DPH.
 
4. Storno objednávky
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 6 hodín od jej zaslania. Po záväznom potvrdení objednávky má toto právo v prípade, ak predávajúci nesplnil zmluvné podmienky dodania. V ďalších prípadoch stornovania už potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody v prípade, ak v súvislosti s nadobudnutím tovaru došlo k vynaloženiu preukázatelných nákladov, ako je zbytočná doprava a pod.
 
5. Platobné podmienky
Ponukové ceny na internetových stránkach predávajúceho sú platné v okamžiku objednania. Kúpna cena je považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho alebo po uhradení v hotovosti.
Spôsob platby si kupujúci zvolí pri objednávke tovaru. Pri prvej objednávke je platba v hotovosti, príp. na predfaktúru. Splatnosť predfaktúry je 7 dní, splatnosť faktúry štandartne 14 dní.
Ak je súhrná hodnota objednávky nižšia ako 80,00 € bez DPH, tovar bude zaslaný na dobierku. Prepravné náklady účtuje predajca vo výške 10,00 € bez DPH a náklady na dobierku vo výške 4,00 € bez DPH.
Pri súhrnej objednávke nad 80,00 € sa doprava v rámci Slovenskej republiky neúčtuje.
V prípade meškania kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený zastaviť ďalšie dodávky tovaru, alebo zmeniť spôsob platby.Taktiež je oprávnený kupujúcemu účtovať za každý deň meškania penále vo výške 0,05% z dĺžnej čiastky.
Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
platba vopred bankovým prevodom,
platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line), 
 
 
na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),
platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu).

6. Dodacie podmienky
Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva zasielanie prepravnou službou.
Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Dodacia doba je od potvrdenia záväznej objednávky do 3 pracovných dní, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že nie je možné dodržať dohodnutý termín expedície, zákazník bude na túto skutočnosť upozornený telefonicky, alebo e-mailom a termín dodania bude upresnený. V prípade vzniku okolností, chápaných ako VIS MAJOR (vojenské operácie, vyššia moc, prírodné katastrofy, zákonodarné opatrenia brániace splneniu obchodných povinností predávajúceho, štrajky, embargo a iné okolnosti nezavinené predávajúcim) bude lehota dodania primerane predĺžená o dobu existencie týchto skutočností.
Pokiaľ kupujúci požaduje písomné potvrdenie objednávky, predávajúci potvrdí objednávku kupujúcemu s uvedením termínu dodania.
Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, pokiaľ je tovar pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr v posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, keď predávajúci umožní kupujúcemu alebo jeho zástupcovi nakladať s tovarom. Kupujúci preberá tovar iba prostredníctvom zodpovedných osôb, ktoré sú oprávnené a majú plnú moc k prevzatiu. Prevzatie dodávky tovaru potvrdí kupujúci svojim podpisom, príp. pečiatkou na priloženom dodacom liste, alebo faktúre. Prevzatím dodávky kupujúci potvrdzuje, že tovar nemá zjavné vady, množstvo a sortiment zodpovedá údajom uvedeným na dodacom liste, alebo faktúre.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až uhradením kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa podľa Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka a je najmä povinný tovar bezpečne uschovať na vlastné náklady. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho zástupcom. 
 
7. Záručné podmienky
Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na akosť dodaného tovaru, t. j. za spôsobilosť tovaru na použitie na obvyklý účel v súlade s Občianskym zákonníkom § 619 a násl.
Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 
8. Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru
Odstúpenie od zmluvy ak je kupujúcim právnická osoba sa riadi Obchodným zákonníkom § 344 a násl.
Ak je kupujúcim fyzická osoba, má v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z. z.)právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Toto právo má aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol kupujúci osobne priamo u predajcu. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je k nahliadnutiu tu. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu ak už bol zaslaný a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu (v prípade, ak už bola uhradená) do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru späť znáša kupujúci. 
 
 9. Reklamačné podmienky
 Zodpovednosť za vady tovaru, ako aj nároky z vád tovaru sa spravujú ustanoveniami §-u 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Predávajúci zodpovedá len za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho. Kupujúci je povinný tovar prezrieť pri preberaní tovaru. Kupujúcemu právo z vád tovaru neprináleží a nie je možné priznať, ak kupujúci písomne, alebo telefonicky nepodá predávajúcemu správu o vadách tovaru do 3 dní po tom, čo kupujúci vady zistil.
Reklamáciu výrobku kupujúci uplatňuje na sídle firmy Hygotrend SK spol. s r. o.
Dial'ničná cesta 10C
903 01 Senec
 Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie tovaru faktúrou. O spôsobe riešenia reklamácie rozhodne predávajúci po dohode s kupujúcim. Do úvahy prichádzajú niektoré z nasledovných spôsobov:
- výmena tovaru (v prípade, že ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť vec užívaná ako vec bez vady).
- záručná oprava (pokiaľ sa jedná o závadu odstrániteľnú jednoduchou opravou, príp. výmenou dielu)
V prípade uznanej reklamácie platí prepravné náklady, spojené s dodaním tovaru predávajúci. Pokiaľ kupujúci nahlási reklamáciu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závada bola nahlásená omylom a pod.), môže predávajúci požadovať uhradenie nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním nahlásenej závady kupujúcim, v plnej výške. 
 
10. Ochrana osobných údajov
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu.
Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil  poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, predávajúci pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies tu. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" nebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.
 
11. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky sú platné v znení, uvedenom na internetovej stránke predajne v deň odoslania elektronickej objednávky, pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky. Odoslanou objednávkou sú obe strany neodvolateľne viazané po dobu stanovenú na dodanie tovaru. Účastníci sa výslovne dohodli, že pokiaľ nie je týmito podmienkami stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti Obchodným zákonníkom v prípade, že kupujúcim je právnická osoba. V prípade že kupujúcim je fyzická osoba, ich práva a povinnosti sa riadia ustanoveniami Občianského zákonníka.
 

Formulár na odstúpenie od zmluvy k stiahnutiu tu.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. 5. 2016

Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.

Podrobné nastaveniePovoliť všetko